Datganiad Mynediad i'r Adeilad

Datganiad Mynediad i'r Adeilad

Sefydlodd Dinas a Sir Abertawe Grŵp Ymgynghori ar Fynediad, sy'n cynrychioli amrywiaeth o grwpiau anabl yn Abertawe, er mwyn ystyried materion mynediad yn benodol yn yr LC.

Mae’r LC yn parhau i gynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r Grŵp Ymgynghori ar Fynediad i drafod gwelliannau pellach i'r mynediad i gyfleusterau ac ynddynt.

Parcio Cerbydau a Llwybrau Allanol

Lleolir yr adeilad gyferbyn â Maes Parcio'r Glannau ar Heol Ystumllwynarth ac mae mynediad uniongyrchol i gerbydau a cherddwyr o'r maes parcio. Mae mynediad o'r maes parcio ar rodfa i gerddwyr ar hyd ochr ddeheuol yr LC. Mae parcio i ymwelwyr anabl â'r LC yn uniongyrchol gyferbyn â'r adeilad ac mae man gollwng dynodedig hefyd.

Prif Fynedfa/Derbynfa

Yn ogystal â drysau sy'n troi a drysau dwbl y mae'n rhaid i chi eu hagor, mae drws mynediad wedi'i bweru'n awtomatig wedi'i leoli'n ganolog yn uniongyrchol gyferbyn â desg y brif fynedfa o ran eglurder. Mae stribyn o balmant cyffyrddol hawdd ei adnabod yn nodi lle mae'r drysau ac mae arwyddion clywedol a gweledol yno hefyd. Mae'r cownteri talu is ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn.

Lifftiau mynediad aml-lefel

Mae 3 lifft cyhoeddus ar gyfer mynediad aml-lefel drwy gydol yr adeilad o'r llawr waelod hyd at y trydydd llawr gyda drych, arwyddion clywedol a gweledol a botwm galw ac arwyddion cyffyrddol.

Cyfleusterau Ymolchi a Newid Hwylus

Mae saith ystafell gawod, newid a thoiled hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn, pob un â chortynnau i'w tynnu mewn argyfwng - mae dwy ohonynt yn cynnwys gwely golchi a theclyn codi awtomatig. Mae tri thŷ bach hwylus i gadeiriau olwyn, oll â chortynnau i'w tynnu mewn argyfwng, pum ardal gawod hwylus i gadeiriau olwyn, un ar ddeg ciwbicl newid cerdded a thri chyfleuster newid babanod hwylus. Mae gan bob cyfleuster ymolchi fasn golchi dwylo hwylus.

Loceri

Darperir cymysgedd o loceri meintiau amrywiol gan gynnwys loceri hwylus a loceri ar gyfer cadeiriau olwyn ym mhob cyfleuster yn yr adeilad. Nifer y loceri hwylus ar gyfer cadeiriau olwyn a ddarperir yw 39 yn y mannau newid. Er mwyn gwahaniaethu ymhellach o loceri safonol, mae lliw panel drws y locer yn wahanol ac mae'r loceri mewn banciau bach yn y mannau newid o ran y mannau newid hwylus dynodedig a'r toiledau.

Arwyddion/dolenni sain

Yn ogystal ag arwyddion cyfeirio'r prif adeilad (y mae gan bob un ohonynt gyfarwyddiadau cyffyrddol), darperir cyfres o gynlluniau llawr hwylus 'dod o hyd i'r ffordd cyffyrddol' i gadeiriau olwyn er mwyn nodi'n weledol glir ac wrth gyffwrdd, leoliad y lifftiau, y toiledau a phrif gyfleusterau'r adeilad.

Darperir Systemau Dolen Glyw Amledd Awdio ar gyfer y rhai sy'n drwm eu clyw yn y dderbynfa, ym mhob man bwyta, cownter cyhoeddus ac yn y neuadd amlbwrpas a'r ystafelloedd ffitrwydd.

Mynediad i'r Parc Dŵr

Mae hawl gan gadeiriau olwyn fynd i ochr y pwll ar ôl cael eu diheintio ond nid ydynt yn gallu mynd i'r dŵr. Mae’r LC yn darparu cadeiriau olwyn sy'n gallu mynd i mewn i'r dŵr. Mae mynediad llawn i gadeiriau olwyn ar gael i’r rhan fwyaf o ardaloedd y pwll, gan gynnwys mynediad uniongyrchol i'r prif bwll tonnau, y pwll rhyngweithiol a phwll y babanod.

Pwll y Lagŵn

Mae gan Bwll y Lagŵn declyn codi trosglwyddo cludadwy ar gyfer mynediad hawdd i'r pwll a'r seddau grisiog. Gellir trosglwyddo o gadair olwyn yr unigolyn gyda chymorth aelod o staff.

Y Pwll Swigod

Mae gan y Pwll Swigod declyn codi trosglwyddo cludadwy ar gyfer mynediad hawdd. Gellir trosglwyddo o gadair olwyn yr unigolyn gyda chymorth aelod o staff.

Y Pwll Tonnau

Mae'r Pwll Tonnau yn hwylus i gadair olwyn ac mae'r peiriant tonnau yn dechrau gyda thrac cerddoriaeth a golau sy'n fflachio.

Mynediad i'r Ardal Chwarae

Mae'r ardal chwarae yn cynnig chwarae synhwyraidd, chwarae rhyngweithiol clywedol/gweledol a chwarae corfforol. Nid oes unrhyw gyfyngiadau mynediad penodol o fewn yr Ardal Chwarae, fodd bynnag, nid oes unrhyw lifftiau/teclynnau codi ar gyfer lefelau uwch y strwythur.

Mynediad i'r Wal Ddringo

Os oes unigolyn mewn cadair olwyn yn dymuno defnyddio'r wal ddringo, nid oes teclyn codi na lifftiau ar waelod y wal. Fodd bynnag, ni ddylai hyn rhwystro'r rhai sydd am ddefnyddio'r cyfleuster.

Mynediad i'r Ganolfan Ffitrwydd a'r Sba

Mae'n rhaid i holl ddefnyddwyr y gampfa gael cyflwyniad cyn defnyddio unrhyw gyfarpar, a chynghorir yr holl ddefnyddwyr i wneud hyn gan y staff yn eu cyflwyniad. Mae cyfarpar penodol ar gael i'w ddefnyddio yn unol â gallu ac ymgymerir ag asesiad fel rhan o'r broses gyflwyno. Mae holl staff yr LC yn gymwys i roi cyngor ar ddefnyddio'r cyfarpar yn gywir, yn briodol ac yn ddiogel.

Y Sba Iechyd

Darperir mynediad cadair olwyn llawn i’r ystafell stêm, y sawna, yr ystafell aromatherapi a chyfleusterau cawod a theils eistedd poeth. Darperir teclyn codi trosglwyddo cludadwy ar gyfer y pwll sba i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Gellir trosglwyddo o gadair olwyn unigolion gyda chymorth aelod o staff neu ofalwr.

Mae'n bosib darparu mynediad defnyddwyr cadeiriau olwyn i'r ystafelloedd therapi (Darperir cadeiriau/gwelyau awtomatig y gellir eu haddasu). Os oes angen therapi hwylus i bobl anabl neu’r rhai mewn cadeiriau olwyn, gellir gwneud hyn yn yr ystafell newid a'r ystafell gawod hwylus sydd â chyfleuster gwely a theclyn codi dynodedig, gyferbyn â'r Sba Iechyd.

Mynediad i Ofalwyr

Ni chodir tâl ar ofalwyr sy'n dod gyda defnyddwyr anabl er mwyn cynorthwyo ag unrhyw un o'n gweithgareddau.

Ciw Llwybr Carlam

Mae system llwybr carlam ar waith yn yr LC os oes ciw. Gall unrhyw un sy’n methu ciwio fynd yn syth i ochr dde'r dderbynfa ar gyfer mynediad cyflymach.