Atyniadau i Greu Atgofion

cat cat cat

Recriwtio

Uniform logo main

Mae Bay Leisure Ltd yn prysur ddod yn un o gyflogwyr mwyaf blaenllaw yn ne Cymru. Mae'r LC yn ymroddedig i ddarparu 'Gwasanaeth o’r Radd Flaenaf’ i'w holl gwsmeriaid trwy sicrhau bod pob person yn y busnes yn meddu ar y sgiliau a'r hyfforddiant angenrheidiol ac yn gallu cyfrannu rhywbeth arbennig at dîm yr LC. Mae'r LC yn chwilio am "bobl sy'n hoffi pobl", a fydd yn cael eu dewis ar sail eu personoliaeth, eu brwdfrydedd, eu cyfeillgarwch, eu cwrteisi, eu hagwedd a'u sgiliau.

Cyfarwyddwr Bwrdd Anweithredol

Mae Bay Leisure Ltd yn gwmni annibynnol, nid er elw a sefydlwyd i reoli'r LC ar ran Dinas a Sir Abertawe. Mae gan Bay Leisure drwydded 10 mlynedd i weithredu'r LC, a ddechreuodd ym mis Mawrth 2008.

Mae gan y cwmni Fwrdd o 11 cyfarwyddwr anweithredol y mae pob un ohonynt yn wirfoddol. Mae 2 aelod ar y bwrdd a enwebwyd gan y cyngor. Mae aelodau eraill y bwrdd yn unigolion lleol sy'n dod ag amrywiaeth o brofiadau ac arbenigedd o'r cymunedau busnes a chwaraeon. Mae'r Bwrdd yn cwrdd unwaith y mis. Mae'r cwmni am glywed gan unigolion a hoffai gael eu hystyried pan fydd swydd wag ymddiriedolwr yn codi. Os oes gennych ddiddordeb, lawrlwythwch y pecyn cais yma . Cwblhewch a llofnodwch y ffurflen a'i hanfon at yr Uwch-swyddog Cyllid, Bay Leisure Ltd, Yr LC, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 4PE neu e-bostiwch david.evans@the-lc.co.uk. Caiff eich cais ei gydnabod a bydd yr ateb yn rhoi syniad pryd mae’r swydd wag nesaf yn debygol o godi. Penodir yn unig ar ôl ystyried yn ofalus y sgiliau a gynrychiolir ar y Bwrdd ar hyn o bryd, felly peidiwch â digalonni os na chewch eich ystyried yn y tymor byr. Cynhelir cofrestr o bobl sydd â diddordeb a byddwch yn derbyn gwahoddiad i ddod i gyfweliad os yw eich profiad penodol yn berthnasol i unrhyw swydd wag bresennol.

Aelod o'r Tîm Gwerthu - Oes gennych y brwdfrydedd a'r ymrwymiad i fod yn aelod o dîm yr LC? Rydym am benodi unigolyn brwdfrydig, sy'n mwynhau anelu at dargedau i fod yn rhan o'n tîm gwerthu o’r radd flaenaf.

Bydd gan yr ymgeisydd brofiad blaenorol mewn rôl werthu a gweithio'n dda wrth anelu at dargedau, ond nid yw hyn yn hanfodol oherwydd bod agwedd 'gallu gwneud' yn fwy pwysig i'r rôl hon. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys ennyn diddordeb mewn aelodaeth ffitrwydd, trin ymholiadau am aelodaeth ffitrwydd, cymryd rhan mewn 'allgymorth' a hyrwyddo'r LC a mynd i'r afael â holl agweddau ar y broses 'aelodau ffitrwydd newydd'. (Swydd amser llawn).

Swyddi Gwag Presennol

Gofynnir i weithwyr basio datgeliad manwl y Swyddfa Cofnodi Troseddau. Anfonwch eich CV, gan nodi'r swydd yn glir, i Recruitment@the-lc.co.uk

Os ydych yn credu bod gennych angerdd a'r ymroddiad angenrheidiol i fod yn aelod o dîm yr LC ac â diddordeb mewn gweithio yn yr LC, e-bostiwch eich CV, gan amlinellu eich sgiliau a'ch profiad a nodi'r maes yr hoffech weithio ynddo, i recruitment@the-lc.co.uk, neu ei bostio i: - LC, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3ST. Neu argraffwch Ffurflen Gais, ei llenwi a'i dychwelyd i'r LC.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych yn fuan!